Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
deszcz
21°C

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II

 

Logo Stowarzyszenia im. Jana Pawła II

 

 

Statut

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom

im. Jana Pawła II

w Mieścisku

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.

 

§ 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mieścisku przy ul. Gnieźnieńskiej 32.

 

§ 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw Unii Europejskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855; zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874) oraz niniejszego statutu.

 

§ 6. 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w zgromadzeniu.

3. Warunki przynależności nie mogą być sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia i nie mogą naruszać umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 7. Stowarzyszenie może tworzyć, w miarę potrzeby, terytorialne jednostki organizacyjne-oddziały bez osobowości prawnej.

 

§ 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członek może być zatrudniony jako pracownik.

 

§ 9. Stowarzyszenie używa znaku firmowego, stempli, pieczęci i odznaki, które objęte są ochrona prawa.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 10. Celem Stowarzyszenia jest:

1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy z gminy Mieścisko,

2. pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównanie szans tych dzieci,

3. ochrona i promocja zdrowia,

4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,

6. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

7. upowszechnianie kultury, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży,

8. współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej działającymi na rzecz dzieci,

9. promocja i organizacja wolontariatu.

 

Oto opis działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia, która jest wyłącznie nieodpłatna, z uwzględnieniem kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD:

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana- 91 33 Z

2. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – 85 32 C

3. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 85 14 F

4. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92 34 Z

5. Działalność związana ze sportem, pozostała – 92 62 Z

6. Działalność psychologiczna, psychoterapeutyczna – 85 14 D

7. Artystyczna, literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92 31 G

 

§ 11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym,

2. podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,

3. pomoc lekarzy specjalistów w ochronie zdrowia dzieci,

4. przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,

5. pomoc organizacyjną i stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,

6. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, działania na rzecz integracji,

7. działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci,

8. organizowanie wyjazdów dzieci do krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów,

9. promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje, wymianę doświadczeń.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 13. Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

 

§ 14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

 

§ 15. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 17. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub osoba publiczna promująca działalność Stowarzyszenia.

 

§ 19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 20. Członkowie zwyczajni maja prawo:

1. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,

2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4. korzystanie w swej działalności z pomocy i dorobku Stowarzyszenia.

 

§ 21. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. regularnego opłacania składek członkowskich,

3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 22. Do obowiązków członka wspierającego należy:

1. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. udzielanie zadeklarowanej pomocy zgodnie z zobowiązaniem.

 

§ 23. Do obowiązków członka honorowego należy propagowanie idei, które są przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

 

§ 24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2. wykluczenia przez Zarząd:

a. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4. śmierci członka.

 

§ 25. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

§ 26. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach władz statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 27. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 28. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 29. Kadencja władz.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

§ 30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalania zmian statutu,

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

§ 36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków; reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 37. Zarząd stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu członków.

Prezesa, wiceprezesa(ów), sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 

§ 38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 39. Do kompetencji Zarządu należą:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. sporządzania planów pracy i budżetu,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 40. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i jest organem odrębnym od organu zarządzającego.

 

§ 41. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, którzy:

1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

§ 42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Zarządu,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 43. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, a dokonują jej pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

§ 44. Terenowymi jednostkami organizacyjnym są Oddziały Stowarzyszenia, nie posiadające osobowości prawnej, zrzeszające co najmniej 15 członków zwyczajnych.

 

§ 45. Oddziały są tworzone i rozwiązywane z mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek zainteresowanych członków.

 

§ 46. Odziały realizują na swoim terenie cele i zadania statutowe Stowarzyszenia.

 

§ 47. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, składający się z Przewodniczącego i 2 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

48. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. darowizn, spadków, zapisów,

3. dotacji i ofiarności publicznej.

 

§ 49. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.

 

§ 50. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 51. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 52. Stowarzyszenie:

1. nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. nie przekazuje majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,

4. nie zakupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 53. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 54. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 55. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 56. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

§ 57. Statut opracowano w oparciu o:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

- Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Tekst jednolity Statutu wpisano do rejestru Stowarzyszeń

Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu pod poz. KRS 254562 dnia 27.11.2008 r.

Poznań, dnia 27.11.2008 r.

 

Podpis

…………………………………….

Sekretarz Sądowy

Stwierdzam zgodność odpisu z treścią oryginału dokumentu

Mieścisko, dnia 17.02.2010 r. Jan Wojtyszyn – Prezes Zarządu

 

Więcej informacji na stronie: http://miescisko.nowoczesnagmina.pl/?c=3298

Ogłoszenia i aktualności

Statut Stowarzyszenia

Logo Stowarzyszenia

Przekaż 1% podatku

Sprawozdania

Pielgrzymka do Rzymu

Wypoczynek letni


Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.