Wykaz lokali mieszkalnych w Zakrzewie przeznaczonych na sprzedaż

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO NR 3/1 W ZAKRZEWIE PRZEZNACZONEGO NA SPRZEDAŻ
Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762 i 1906), (dalej: ugn), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego nr 3/1 w Zakrzewie przeznaczonego na sprzedaż.
1. Opis nieruchomości:
1) lokal nr 1 znajduje się w budynku mieszkalnym 3-lokalowym nr 3 w Zakrzewie,
2) działka nr 2/1 obręb geodezyjny Zakrzewo,
3) księga wieczysta nr PO1B/00044805/3, nie obciążona hipotecznie, współwłasność Gminy Mieścisko,
4) udział 1075/2920 w gruncie o powierzchni 0,2391 ha,
5) na dzień wizji lokalnej teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, a także 3 budynkami gospodarczymi, a także drewnianymi szopkami oraz blaszanym garażem,
6) nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/,
7) zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mieścisko działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej,
8) sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny uprawiane rolniczo,
9) dojazd drogą asfaltową,
10) łączna powierzchnia użytkowa 107,50 m2,

1. Sień 1,80 m2
2. Kuchnia 12,50 m2
3. Pokój 21,20 m2
4. Pokój 21,20 m2
5. Pokój 12,40 m2
6. Skrytka 3,70 m2
7. Korytarz 1,60 m2
8. Łazienka+WC 3,90 m2
9. Kotłownia 2,00 m2
Razem 80,30m2
wraz z 5 przynależnymi pomieszczeniami :
10. Pom. gospodarcze 10,40 m2
11. Pom. gospodarcze 5,20 m2
12. Pom. gospodarcze 10,40 m2
13. Pom. gospodarcze 0,60 m2
14. Pom. gospodarcze 0,60 m2
Razem 27,20 m2


2. Rzeczoznawca dokonał wyceny nieruchomości na kwotę 135.814,00 zł (w tym wartość udziału 1075/2920 w gruncie - 66.641,00 zł).
3. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ugn sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w trybie bezprzetargowym.
4. Na podstawie uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXVI/201/13 z dnia 10 września 2013 r. ze zmianami, w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieścisko, uchwalono, iż przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mieścisko udzielona zostanie bonifikata w wysokości 50 % wartości rynkowej lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę dla budynków wybudowanych do 1960 r. Bonifikata może zostać  powiększona o kolejne 10 % w przypadku równoczesnej sprzedaży lokali mieszkalnych.
5. Jednocześnie wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ugn.
Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpocznie się dnia: 17 listopada 2023 r. tj. od daty wywieszenia wykazu, a kończy się dnia: 29 grudnia 2023 r.
6. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr tel. (061) 429 80 38.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/ Przemysław Renn
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO NR 3/2 W ZAKRZEWIE PRZEZNACZONEGO NA SPRZEDAŻ
Wójt Gminy Mieścisko zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762 i 1906, (dalej: ugn), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego nr 3/2 w Zakrzewie przeznaczonego na sprzedaż.
1. Opis nieruchomości:
1) lokal nr 2 znajduje się w budynku mieszkalnym 3-lokalowym nr 3 w Zakrzewie,
2) działka nr 2/1 obręb geodezyjny Zakrzewo,
3) księga wieczysta nr PO1B/00044805/3, nie obciążona hipotecznie, współwłasność Gminy Mieścisko,
4) udział 906/2920 w gruncie o powierzchni 0,2391 ha,
5) na dzień wizji lokalnej teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, a także 3 budynkami gospodarczymi, a także drewnianymi szopkami oraz blaszanym garażem,
6) nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/,
7) zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej,
8) sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny uprawiane rolniczo,
9) dojazd drogą asfaltową,
10) łączna powierzchnia użytkowa 90,60 m2,

1. Sień 1,70 m2
2. Kuchnia 12,60 m2
3. Pokój 16,80 m2
4. Pokój 9,90 m2
5. Pokój 10,40 m2
6. Skrytka 4,00 m2
7. Korytarz 3,70 m2
8. Łazienka+WC 4,30 m2
Razem 63,40m2
wraz z 5 przynależnymi pomieszczeniami:
10. Pom. gospodarcze 10,40 m2
11. Pom. gospodarcze 5,20 m2
12. Pom. gospodarcze 10,40 m2
13. Pom. gospodarcze 0,60 m2
14. Pom. gospodarcze 0,60 m2
Razem 27,20 m2


2. Rzeczoznawca dokonał wyceny nieruchomości na kwotę 114.272,00 zł:
1) w tym wartość udziału 906/2920 w gruncie - 56.164,00 zł,
2) wartość rynkowa nakładów - 22.437,00 zł.
3. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ugn sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w trybie bezprzetargowym.
4. Na podstawie uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXVI/201/13 z dnia 10 września 2013 r. ze zmianami, w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieścisko, uchwalono, iż przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mieścisko udzielona zostanie bonifikata w wysokości 50 % wartości rynkowej lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę dla budynków wybudowanych do 1960 r. Bonifikata może zostać  powiększona o kolejne 10 % w przypadku równoczesnej sprzedaży lokali mieszkalnych.
5. Jednocześnie wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ugn. 
Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpocznie się dnia: 17 listopada 2023 r. tj. od daty wywieszenia wykazu, a kończy się dnia: 29 grudnia 2023 r.
6. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr tel. (061) 429 80 38.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Przemysław Renn

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności